• Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
     • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

     • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET). Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się 9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE. Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent!
      Wydarzenie  gromadzi różne zainteresowane strony w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.
      Tematem tegorocznej kampanii jest VET for Green and Digital Transitions, zgodnie z priorytetami Komisji dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu i Cyfryzacji Europy.
      W ramach tygodnia przewidziano szereg konkursów dla uczniów odbywających praktyki, nauczycieli i zakładów pracy organizujących kształcenie zawodowe.
      Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia 

      https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

      Zachęcamy uczniów do podzielenia się przed całą Europą swoimi wrażeniami z odbytych staży i praktyk.

      Formularz znajduje się na stronie 
      https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en.

    • UWAGA!
     • UWAGA!

     • Zakwaterowanie w naszym szkolnym internacie odbędzie się dn. 31.08.2020r. (w poniedziałek):

      • w godz. od 17.00 do 18.30  uczniowie klas pierwszych
      • od godz. 18.30  uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych.

      W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy uczniów o przybycie tylko z jednym opiekunem.

    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 01 września 2020r. na płycie boiska szkolnego.

      O godz. 8.30 - odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i drugich.

      O godz. 9.30 - odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich i czwartych.

      UWAGA! Uczniowie przychodzą w maseczkach.

     • Rekrutacja 2020/2021

     • W dniach od 13.08.2020r. do 18.08.2020 r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w Technikum − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.
      UWAGA!  Kandydaci, którzy dostarczyli już oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu, są automatycznie przyjęci do szkoły zgodnie z listą zakwalifikowanych ogłoszoną 12.08.2020r.

     • UWAGA!

     • HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW MATURALNYCH ABSOLWENTOM W DNIU 11 SIERPNIA 2020 r.

      Wydawanie świadectw odbędzie się dn. 11 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły:
      od godziny 11.00 do godziny 12.00  świadectwa otrzymają Absolwenci Liceum 
      od godziny 12.00 do godziny 13.00  świadectwa otrzymają Absolwenci Technikum

      UWAGA!!!
      - na spotkanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
      - absolwent nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
      - czekając na wejście do szkoły oraz przebywając na jej terenie należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m),
      - do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą) oraz w rękawiczkach jednorazowych, należy mieć ze sobą własny długopis. Obowiązuje to przez cały czas przebywania w budynku szkoły
      - wchodząc do szkoły absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny przy wyjściu ze szkoły.

      Jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu 11 sierpnia 2020r., będzie mógł je odebrać w terminie późniejszym od 17 sierpnia 2020r.  w godzinach 9.00 - 14.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.