• LICEUM na TAK
     • Krótko o Liceum

      Krótko o Liceum

      II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
      -
       ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO


      Prowadzimy nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.
      Decyzją organu prowadzącego rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
      we wszystkich szkołach powiatu oleskiego odbędzie się w formie papierowej.


      Podanie na rok szkolny 2024/2025
      Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025


      Liceum - adresowana jest dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości chcą związać swoje życie zawodowe z pracą w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach ochrony osób i mienia, w agencjach detektywistyczno - wywiadowczych.
      Jest to również kierunek  dla absolwentów szkóły podstawowej, którzy pragną w przyszłości studiować na dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

      Absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe oraz pierwszeństwo przy przyjęciu do pracy w resortach mundurowych.

    • SUKCES na TAK
     • Nasze oczekiwania

      Nasze oczekiwania

      Ucząc się w tym typie szkoły możesz liczyć na:
      - przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku,
      - możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (sztuki walki, szkolenie strzeleckie),
      - obozy szkoleniowe w Jednostkach Wojskowych lub w ramach programu
      Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

      W ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe uczniowie otrzymują dofinansowanie do zakupu  umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkoleń.
      W ramach tegoprogramu szkolenia w liceum ogólnokształcącym minimalna liczba godzin zajęć realizowanych wynosi odpowiednio:

      - w klasie I - 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych,
       w klasie II - 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych,
      - w klasie III - 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych,
      - w klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

          Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach programu szkolenia odbywają się na terenie szkoły, a zajęcia praktyczne  organizowane są i prowadzone przez instruktorów w patronackiej jednostce wojskowej – w 1. Pułku Saperów w Brzegu.

      Dodatkowo uczniowie realizują program „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”, który wyposaża ich w podstawowe wiadomości o wszystkich służbach mundurowych na terenie naszego kraju. W programie tym zawarto bloki tematyczne, min. musztrę, terenoznawstwo, kształcenie obronne  w Polsce, służbę wojskową, przygotowanie do wyboru zawodu i strzelectwo sportowe.

    • MUNDUR na TAK
     • Umundurowanie

      Umundurowanie

      Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji celowej na zakup pakietu ubiorczego dla 26. uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024.
       

    • UROCZYSTOŚCI na TAK
     • Udział w uroczystościach

      Udział w uroczystościach

      Uczniowie klas mundurowych w każdym roku szkolnym biorą udział w:
      - uroczystościach szkolnych,
      - uroczystościach powiatowych,
      - obchodach uroczystości państwowych, min.  tj.
      Rocznica Odzyskania Niepodległości,

      Konstytucja 3 Maja

    • ŚLUBOWANIE na TAK
     • Ślubowanie

      Ślubowanie

      Uczniowie klasy pierwszej biorą udział w Ślubowaniu, które jest organizowane przez szkołę  w Rocznicę Odzyskania Niepodległości z udziałem wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, organu prowadzącego, zaproszonych gości i rodziców.
      W trakcie tego święta uczniom wręczany jest przez Starostę Oleskiego i panią Dyrektor  "Akt ślubowania".

    • OBOZY na TAK
     • Warsztaty i obozy

      Warsztaty i obozy

      Uczniowie w czasie roku szkolnego uczestniczą w różnych warsztatach i obozach organizowanych przez wojsko, policję, straż lub służby więzienne.
      Na terenie szkoły organizowane są spotkania z przedstawicielami służb munudrowych.

    • PROJEKT na TAK
     • Realizacja projektu

      Realizacja projektu

      W latach szkolnych 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 nasza szkoła - II Liceum Ogólnokształcące zostało ponownie zakwalifikowane do kontynuacji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
      "Jest to bardzo ważne dla uczniów szkoły, którzy zgodnie z założeniami programu otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego. Za realizację programu odpowiada Biuro do Spraw Proobronnych.
      Jesteśmy dumni, że spośród wielu szkół województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie w klasach mundurowych Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało nas do realizacji projektu."

    • OBRONA na TAK
     • Sztuki walki

      Sztuki walki

      Obowiązkowo w klasie drugiej uczniowie naszego Liceum uczestniczą w zajęciach ze sztuk walki, które prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.
      Trening sztuk walki wyposaża ucznia w umiejętności samoobrony i walki realnej, pozwalające skutecznie obronić się w przypadku niespodziewanego ataku.
      Zajęcia praktyczne prowadzone są przez 10 tygodni w klasie drugiej.

    • NAUKA na TAK
     • Nasze przedmioty

      Nasze przedmioty

      Realizujemy podstawę programową dla zwykłego Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotem uzupełniającym " Podstawy wiedzy o służbach mundurowych", który wprowadza uczniów w tajniki  pracy w służbach mundurowych. 

      Nasz przedmioty:
      j. polski, matematyka, j.angielski (podstawa i rozszerzenie), j.niemiecki, plastyka, biznes i zarządzanie, historia, wiedza o społeczeństwie (podstawa i rozszerzenie), geografia (podstawa i rozszerzenie), biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka (podstawa i rozszerzenie), wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wojskowa.
      Dodatkowo uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach z doradcą zawodowym.

    • ZAJĘCIA na TAK
     • Dodatkowe zajęcia

      Dodatkowe zajęcia

      Uczniowie biorą udział w zajęciach na strzelenicy.
      W ciągu całego cyklu kształcenia prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne w Jednostce Wojskowej w Brzegu.