• Deklaracja dostępności
   Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie

   Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSEIO w Oleśnie.

   • Data publikacji strony internetowej: 

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

   • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,

   • w nagłówkach stron został umieszczony link do Deklaracji Dostępności - w dolnej części strony,

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

   • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

   • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

   • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

   Wyłączenia

   • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

   • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie

   • E-mail: zseio@zseio.olesno.pl

   • Telefon: 34/358-20-68

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie


   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Olesnie

   • Adres: 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 4

   • E-mail: dorotakoziolek6@wp.pl

   • Telefon: 34/358-20-68

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M.Kopernika w Oleśnie

   Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły od strony ulicy Powstańców Śl. 4 -  łatwa lokalizacja od strony jezdni i parkingu, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się na dziedzińcu wewnętrznym, wejście z parkingu szkoły. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu.

   Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób z niepełnosprawnością przy otwarciu drugiego skrzydła. Warunków dostępności nie spełnia usytuowanie drzwi zewnętrznych - dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Do drzwi zewnętrznych znajdujących się od strony dziedzińca wewnętrznego prowadzą również schody  - jeden stopień. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych nie ma poręczy. Drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem tych do pomieszczeń technicznych, gospodarczych i administracyjnych, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Wejścia do sal mają szerokość 0,8 m. Brak łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Łazienka znajduje się w najniższym poziomie szkoły, do której również prowadzą schody. Nie ma możliwości zjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi do łazienki od strony wejścia głównego - od ul. Powstańców Śl. 4 otwierają się do wewnątrz  pomieszczenia, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
   Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na piętrze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów. Nie ma możliwości podjazdu i nie ma windy. W budynku oznakowano drogi ewakuacyjne.
   Jednostka posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się po parterze; nie ma od wejścia głównego pochylni, podjazdu, platform, jednostka nie posiada dostosowań w zakresie informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
   W jednostce nie ma windy. Zgodnie z normami bhp schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami. Szerokość korytarzy nie umożliwia swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Brak jakichkolwiek dostosowań, w postaci pochylni, podjazdów itp. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku szkoły umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły danego poziomu (schemat parteru, schemat I piętra i II piętra). 
   Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

   Dodatkowo w drugim budynku szkoły  - w internacie sytuacja jest inna. Wejście główne z dostosowanym odpowiednim podjazdem dla osób niepełnosprawnych z barierką. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, we wnątrz duże korytarze umożliwiające swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, ale wyłącznie na parterze budynku. Nie ma podjazdów prowadzących na I czy II piętro oraz nie ma windy. Na i i II piętto prowadzą szerokie schody.
   Na korytarzach znajdują się tablice ewakuacyjne. Na parterze znajduje się łazienka, jednak niedostosowana do osób niepełnosprawnych. Drzwi w łazience otwierają się na zewnątrz. 
   Dodatkowo w budynku internatu na parterze znajduje się duży hol, kanapy, stół i krzesełka umożliwiające swobodny ospoczynek dla osób przebywających w internacie. Na parterze budynku znajduje się stołówka, do której prowadzą również drzwi dwuskrzydłowe oraz przed stołówką wyjście ewakuacyjne na dziedziniec wewnętrzny budynku.


   Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym

   Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

   Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

   Szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Stosuje się następujące rozwiązania.

   Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły informuje, że:
   Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane:

   1. osobiście,

   2. przy udziale tłumacza,

   3. przy udziale osoby przybranej.

   Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

   Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

   1. pisemnie, przesyłając zgłoszenie (Załącznik nr 1):

   • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres:
    Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Olesnie, ul. Powstańców Śl. 4

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zseio@zseio.olesno.pl

   2. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 34/358-20-68, za pośrednictwem osoby przybranej,tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.3) osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką,

   • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących,

   • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

   Inne informacje i oświadczenia

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest zseio@zseio.olesno.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34/358-20-68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury odwoławczej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie prosimy napisz - podając kontakt do siebie.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać