• Kształcimy kompleksowo i nowocześnie

     • REGULAMIN WSPARCIA W PROJEKCIE
      Kształcimy kompleksowo i nowocześnie

      dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji.

      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

      Powiat – Powiat Oleski

      Realizator – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim; Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie; Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce; Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie; Zespół Szkół w Dobrodzieniu.

      Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do projektu na podstawie kompletu dostarczonych dokumentów

      Biuro Projektu – siedziba realizatora projektu (Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim) - gabinet Doradcy Zawodowego.

       

      Wstęp

      1. Powiat pozyskał środki na realizację projektu pn.: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji.

       

      2. Działania projektowe skierowane będą do 224 uczniów 15 szkół zawodowych Powiatu Oleskiego. Planowane działania zakładają: 1. Kursy kompetencyjne i kwalifikacyjne dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji. 2. Staże zawodowe realizowane u pracodawców, umożliwiające podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów. 3. Zajęcia pozalekcyjne oraz doradztwo zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe/kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy. 4. Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia/pomoce dydaktyczne, przyczyniające się do poprawy efektywności nauczania.

       

      3. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski.

       

      § 1 Warunki przyjęcia do projektu uczestnika

      1. W wyżej wymienionych formach wsparcia mogą brać udział wyłącznie uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z powiatu oleskiego.

      2. Warunkiem przyjęcia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o spełnianiu wymogów kwalifikowalności, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialnym za poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest rodzic/prawny opiekun, który poprzez złożenie podpisu w wyznaczonych miejscach formularza zgłoszeniowego akceptuje podpisywane treści.

      4. O terminach danego wsparcia będą informować Asystenci szkolni w poszczególnych Zespołach Szkół.

       

      § 2 Udział w proponowanych formach wsparcia

      1. Udział w proponowanych formach wsparcia mogą brać tylko osoby, które zgłosiły chęć udziału i złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

       

       

      § 3 Obowiązki stron

      1. Do szczegółowych obowiązków Powiatu w ramach realizacji wsparcia należy:

      1. a. zapewnienie wykwalifikowanych nauczycieli, wiarygodnych pracodawców oraz firm szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć/staży/praktyk/szkoleń,
      2. b. zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć.

      2. Do obowiązków Uczestnika Projektu w ramach realizacji wsparcia należy w szczególności:

      a.uczestnictwo w wybranych formach wsparcia,
      b. wypełnianie testów, ankiet i udzielania informacji niezbędnych Powiatowi do przeprowadzenia i rozliczenia wsparcia udzielanego w ramach projektuc.

      c. przestrzeganie regulaminu udzielania wsparcia,

      d. w przypadku nieobecności na zajęciach uzyskiwanie informacji na własną rękę w zakresie ewentualnych zmian dotyczących terminów, godzin i innych doraźnych zmian w proponowanym wsparciu.

       

       

      § 4 Postanowienia końcowe

      1. Powiat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

      2. Regulamin ma charakter ogólny.

       

      Załączniki:

      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kształcimy kompleksowo i nowocześnie” wraz z następującymi załącznikami:

      1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW KWALIFIKOWALNOŚCI

      3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

      OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ      POBIERZ - zalaczniki.doc