• Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

      Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

      REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

      Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  znajduje się na

      stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

     • od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

      od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej :
      I Liceum Ogólnokształcacego w ZSEiO w Oleśnie- klasy mundurowej (4-letnie)
      Technikum Logistycznego w ZSEiO w Oleśnie - 5 letniego
      Technikum Ekonomicznego w ZSEiO w Oleśnie - 5-letniego
      Technikum Architektury Krajobrazu w ZSEiO w Oleśnie- 5-letniego
      Złóż wniosek: wniosek_dla_kandydata.pdf
      Wymagane dokumenty: dokumenty_dla_kandydata.pdf

     • od 25 czerwca 2021r. <br />
do 14 lipca 2021 r.

      od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021 r.

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/22

      Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/22

      Kryteria przyjęcia   - zobacz w regulaminie:
      Regulamin_Rekrutacji_na_rok_szkolny_2021_2022.pdf


      Obowiązujący próg przyjęcia do:

      • LICEUM we wszystkich szkołach w powiecie oleskim wynosi min. 80 punktów

      • TECHNIKUM we wszystkich szkołach w powiecie oleskim wynosi min. 60 punktów

       

     • do 14 lipca 2021r. <br />

      do 14 lipca 2021r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     • do 21 lipca 2021r.

      do 21 lipca 2021r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 7 kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

     • 22 lipiec 2021r.

      22 lipiec 2021r.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

     • Od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.

      Od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.

      Wydanie skierowania na badania lekarskie.
      W przypadku Technikum  należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
      Nieprzedłożenie do 25 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

     • 02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00

      02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .