• Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

      Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

      REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

      Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  znajduje się na

      stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

     • od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

      od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej :
      I Liceum Ogólnokształcacego w ZSEiO w Oleśnie- klasy mundurowej (4-letnie)
      Technikum Logistycznego w ZSEiO w Oleśnie - 5 letniego
      Technikum Ekonomicznego w ZSEiO w Oleśnie - 5-letniego
      Technikum Architektury Krajobrazu w ZSEiO w Oleśnie- 5-letniego
      Techniukum Hotelarstwa w ZSEIO w Oleśnie - 5 -letniego
      Technikum Programistycznego w ZSEIO w Oleśnie - 5 - letniego

      Złóż wniosek elektronicznie: wniosek dla kandydata
       

     • od 24 czerwca 2022r. <br />
do 13 lipca 2022 r.

      od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022 r.

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/23

      Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/23

      Kryteria przyjęcia   - zobacz w regulaminie:
      Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

      Obowiązujący próg przyjęcia do:

      • LICEUM we wszystkich szkołach w powiecie oleskim wynosi min. 80 punktów

      • TECHNIKUM we wszystkich szkołach w powiecie oleskim wynosi min. 60 punktów

       

     • do 13 lipca 2022r. <br />

      do 13 lipca 2022r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     • do 25 lipca 2022r.

      do 25 lipca 2022r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub do 25 lipca 2022 r. kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

     • 22 lipiec 2021r.

      22 lipiec 2021r.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

     • Od 16 maja 2022r. do 22 lipca 2022r.

      Od 16 maja 2022r. do 22 lipca 2022r.

      Wydanie skierowania na badania lekarskie.
      W przypadku Technikum  należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
      Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

     • 29 lipca 2022r. do godz. 14.00

      29 lipca 2022r. do godz. 14.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .